Vizuāli plastiskā māksla

Vizuāli plastiskā māksla

Kompozīcija

Kompozīcija ir mācību priekšmets, kas rada audzēkņiem izpratni par  vizuālās mākslas darba uzbūvi.  Kompozīcija māca organizēt  krāsas, līnijas, formas, laukumus, siluetus, plaknes, faktūras un  apjomus mākslas darba radīšanā. Audzēkņi mācās izprast un pielietot savā radošajā darbībā kompozīcijas pamatprincipus – kontrastu, ritmu, simetriju, asimetriju, harmoniju un dinamiku, kā arī iepazīstas ar  dažādu  tehniku, materiālu un paņēmienu lietošanu. Audzēkņi mācās iekomponēt objektus, ievērojot kompozīcijas likumus. Nozīmīga mācību procesa sastāvdaļa ir proporciju, mēroga, ritma apguve, kas ir nepieciešamie līdzekļi mākslinieciskā rezultāta sasniegšanai. 

Skolotājas: Agnija Ģērmane, Ineta Greiža, Helga Jaksone, Baiba Rēdere, Ieva Rituma, Harita Strazdiņa, Daira Thegenholma.