Vizuāli plastiskā māksla

Vizuāli plastiskā māksla

Zīmēšana

Zīmēšana  ir mācību priekšmets, kurā audzēkņi mācās ieraudzīt, izprast  un attēlot apkārtējo pasauli, perspektīvas likumus un priekšmetu konstrukciju, kā arī attīstīt zīmētāja proporciju sajūtu un acumēru. Zīmēšana  attīsta audzēkņu iemaņas attēlot priekšmetu raksturu, proporcijas, konstrukciju, gaismēnas, materialitāti, telpiskumu, tonalitāti. Darbojoties ar parastajiem, ogles un sēpijas zīmuļiem, flomāsteriem un rapitogrāfiem, tušu un tušas spalvu, audzēkņi iepazīst štriha veidus, kā arī apgūst augstspieduma un dobspieduma grafisko tehniku  pamatus un grafiskas kompozīcijas izteiksmes līdzekļus. Iepazīstoties ar kultūras un mākslas mantojumu, audzēkņi mācās izteikt sevi radošos darbos,  klusās dabas zīmējumos, dabas studijās un sižetiskās kompozīcijās. 

Skolotājas: Baiba Rēdere, Ieva Rituma.